Përmbledhje

Trajnimi për Menaxhimin e Sistemit të Cilësisë , ISO 9001:2015
Të reja

02/10/2017

Kemi kënaqesinë t’ju informojmë se trajnimi për Menaxhimin e Sistemit të Cilësisë , ISO 9001:2015 do të zvillohet nga data 30/10/2017 deri më 03/11/2017.

Rezervoni pjesëmarrjen tuaj ose kërkoni informacione të mëtejshme duke kontaktuar tuvacademy@tuv.at ose në numrin +355 44 50023/4 .