Rregullorja EMAS

Rregullorja EMAS

Degradimi i vazhdueshëm i mjedisit dhe konsumi i burimeve natyrore janë dy nga problemet më të mëdha në planetin tonë.
Rregullorja EMAS është një Skemë Auditimi dhe Eko Menaxhimi që u miratua nga Bashkimi Europian në vitin 1993 (Reg 1993/1836/EC), rishikuar në vitin 2001 (Reg. 2001/761/EC), ndërsa tani mund të gjendet në botimin e saj të tretë (Reg. 2009/1221/EC). Në skemën e Rregullores EMAS organizatat/kompanitë marrin pjesë vullnetarisht me qëllim që të përmbushin kërkesat.

TÜV AUSTRIA Hellas kryen Çertifikimin e Sistemeve të Eko Menaxhimit në përputhje me rregulloren e EMAS.

Një Sistem Eko Menaxhimi në përputhje me kërkesat e rregullores së EMAS Europiane mund të aplikohet dhe çertifikohet nga një organizatë, pavarësisht madhësisë apo fushës së veprimit.

 • Përfitimet
 • Eksperienca
 • Akreditimet
 • Të Rejat

Zbatimi i rregullave të Sistemit të Menaxhimit Mjedisor EMAS jep mundësinë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një organizate me synim:

 • Parandalimin e dëmtimit të mjedisit
 • Përmirësimin e vazhdueshëm
 • Respektimin e legjislacionit vendas dhe shmangien e gjobave
 • Ruajtjen e burimeve natyrore dhe reduktimin e kostos
 • Përmirësimin e imazhit të organizatës në publik
   

Auditimet e TÜV AUSTRIA kryen nga auditues të çertifikuar dhe me përvojë, që synojnë përmirësimin e të gjitha aktiviteteve mjedisore për klientët tanë, si edhe dhënien e vlerave të shtuara në çdo auditim.

TÜV AUSTRIA  është e akredituar në nivel ndërkombëtar dhe kryen çertifikimin e Sistemeve të Menaxhimit Mjedisor sipas rregullores se EMAS.