Shërbimet Joformale të Trajnimit ISO 29990

Shërbimet Joformale të Trajnimit ISO 29990

ISO 29990 përbën një sistem menaxhimi të cilësisë së shërbimeve joformale të trajnimit duke synuar të cojë menaxhimin e këtyre shërbimeve në një nivel cilësie të përcaktuar dhe të pandryshueshëm. ISO 29990 u krijua nga nevoja për të organizuar institucionet e sherbimeve te arsimit mbi të njëjtat parime, pavarësisht llojit të tyre apo fushës së veprimit. Fokusi kryesor i standartit ISO 29990 po ashtu dhe ai i sistemit të menaxhimit rezultant vërtitet rreth nevojave arsimore dhe qëllimeve të personave që trajnohen.
Bazuar në rezultatet e analizës së këtij trajnimi, programi është struktuaruar, monitoruar dhe shqyrtuar për vlefshmërinë e tij.
TÜV AUSTRIA Albania ofron shërbime auditimi dhe çertifikimi të akredituara me cilesi të lartë në përputhje me kërkesat e ISO 29990.
Sistemi i menaxhimit të cilësisë për shërbimet e trajnimit në përputhje me kërkesat e ISO 29990 mund të zbatohet në çdo institucion apo departament që ofron shërbime të arsimit  joformal (përveç arsimit bazë dhe atij të detyrueshëm).

Disa nga përfitimet e zbatimit dhe çertifikimit me sistemin e menaxhimit të cilësisë për shërbimet e trajnimit janë:

  • Krijimi i proçedurave specifike të dokumentuara, që përshkruajnë proçeset dhe proçedurat e kryera në institucion duke i dhënë atyre mundësinë të funksionojnë  pavarësisht disponueshmërisë së individëve të vecantë (p.sh: Nëpunësve  akademikë, drejtorëve etj)
  • Matja e proçeseve dhe proçedurave, si dhe orientimi i tyre kundrejt përmbushjes së objektivave të të trajnuarit. 
  • Krijimi i një opionioni objektiv, të matshëm, të pavarur dhe me eksperiencë në përputhje me sistemin
  • Nëpërmjet çertifikimit, institucioni ka aftësinë të sigurojë dëshmi objektive të veprimtarisë së tij në menaxhimin e cilësisë së shërbimeve që ofron.
  • Çertifikata njihet në rang ndërkombëtar.
  • Përfitimet
  • Eksperienca
  • Akreditimet
  • Νέα

Disa nga përfitimet e zbatimit dhe çertifikimit me sistemin e menaxhimit të cilësisë për shërbimet e trajnimit janë:

• Krijimi i proçedurave specifike të dokumentuara, që përshkruajnë proçeset dhe proçedurat e kryera në institucion duke i dhënë atyre mundësinë të funksionojnë  pavarësisht disponueshmërisë së individëve të vecantë (p.sh: Nëpunësve  akademikë, drejtorëve etj)
• Matja e proçeseve dhe proçedurave, si dhe orientimi i tyre kundrejt përmbushjes së objektivave të të trajnuarit. 
• Krijimi i një opionioni objektiv, të matshëm, të pavarur dhe me eksperiencë në përputhje me sistemin
• Nëpërmjet çertifikimit, institucioni ka aftësinë të sigurojë dëshmi objektive të veprimtarisë së tij në menaxhimin e cilësisë së shërbimeve që ofron.
• Çertifikata njihet në rang ndërkombëtar.

 

TÜV AUSTRIA zë një pozicion lider në tregun Ballkanik dhe Mesdhetar për auditimet dhe çertifikimet e bazuara në ISO 29990. TÜV AUSTRIA Albania ka auditues të çertifikuar dhe shumë të trajnuar, me përvojë të gjatë në këtë fushë.

TÜV AUSTRIA Albania nëpërmjet kompanisë mëmë TÜV AUSTRIA, kryen shërbime auditimi dhe çertifikimi të akredituara në përputhje me ISO 29990 për sistemin e menaxhimit të cilësisë për institucionet arsimore që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në fushën e arsimit joformal.