Pajisjet e Presionit

Pajisjet e Presionit

TÜV AUSTRIA është akredituar nga një bord ndërkombëtar akreditimi  për  inspektimin dhe çertifikimin e pajisjeve të presionit (p.sh. depozita avulli, dhoma ajri, depozita nëntokësore dhe mbitokësore, montim tubacionesh).

Shërbimet përfshijnë inspektimin fillestar dhe periodik sipas legjislacionit dhe standarteve ndërkombëtare, po ashtu edhe çertifikimin me markën CE, në perputhje me Direktivën Europiane për Pajisjet e Presionit (97/23/ΕΚ - PED).

TÜV AUSTRIA gjithashtu është akredituar nga një bord ndërkombëtar akreditimi për çertifikimin e Enëve të Thjeshta të Presionit, në përputhje me Direktivën Europiane përkatëse (2009/105/ΕΚ - SPVD).

TÜV AUSTRIA është një bord i njohur në Bashkimin Europian për të dy direktivat e lartpërmenduara: 97/23/EC (Pajisjet e presionit) dhe 2009/105/EC (Enët e thjeshta të presionit).