Çertifikimi i Produkteve me Markën CE

Çertifikimi i Produkteve me Markën CE

TÜV AUSTRIA Albania, në bashkpunim me kompaninë mëmë TÜV AUSTRIA, ka filluar të ushtrojë aktivitetin e saj edhe në fushën e çertifikimit të produkteve me markën CE.

Inspektimi kryhet nga një staf ekspertësh të kualifikuar, dhe më pas vijon me lëshimin e një çertifikate që vërteton përputhshmërinë e produktit me direktivën përkatëse.

TÜV AUSTRIA është një bord i njohur në Bashkimin Europian për direktivat e mëposhtme: 97/23/EC (Pajisje me Presion) dhe 2009/105/EC (Pajisje të Thjeshta me Presion si vaska/depozita).