HAZOP

HAZOP

Përmes Grupit TÜV AUSTRIA, TÜV AUSTRIA Albania është aktivizuar në fushën e studimeve HAZOP.

Metodologjia HAZOP është krijuar me qëllim që të përcaktojë rreziqet që shfaqen gjatë proçesit të instalimit, dhe problemet operative - të cilat edhe pse nuk janë kritike përsa i përket sigurisë, mund të ndikojnë në produktivitetin e instalimit. Koncepti bazë që fshihet pas studimeve HAZOP është që proçeset mund të kontribuojnë mirë brenda kufinjve të projektimit. Në qoftë se një proçes rrjedh nga kushtet e projektimit, mund të hasen probleme operative.

Qëllimi i studimeve HAZOP është siguria dhe analiza e disponueshmërisë së proçesit të instalimeve. Në qoftë se provohet që elementet ekzistuese të sigurisë janë të pamjaftueshme, bëhen propozime për masat plotësuese që do të rrisin nivelin e sigurisë dhe disponueshmërisë.