Llojet e Aprovimeve të Automjeteve

Llojet e Aprovimeve të Automjeteve

Në vijim të zbatimit të Direktivës Europiane 2007/46/EC në Shqipëri, TÜV AUSTRIA ALBANIA ofron një paketë të plotë shërbimesh që lidhen me inspektimin e automjeteve si  Shërbim Teknik:

  • Kategoria B.  Shërbimet teknike që mbikqyrin testimet e përmendura në këtë Direktivë dhe në aktet rregullatore që janë renditur në Shtojcën IV, kryhen në ambientet e prodhuesit ose të një pale të tretë.
  •  Kategoria C. Shërbimet teknike që kryejnë rregullisht vlerësimin dhe monitorimin e proçedurave që ndiqen nga prodhuesit për kontrollin e konformitetit të prodhimit.