Teknikët e Skelave

Ky Çertifikim i drejtohet profesionistëve të përfshirë në montimin dhe çmontimin e skelave të gjithë llojeve dhe tipeve, të cilat përdoren vetëm si platform pune nga teknikët në ndërtim ose në ambjente industriale për arsye të ndryshme (p.sh veshja, lyerja, montimi i pllakave të fasadave dhe tullave etj)